Home / 會員簡介 Our Members / 羅錦濤 Lo Kam To

羅錦濤 Lo Kam To

lokamto_headshot生於廣東,長於香港。幼喜書畫。及長,業土木工程,倏忽三十餘載。退休後,移居多倫多,並重拾丹青;偶有所得,欣喜無已。

 

 

 

莫如盛
黄錫藻 Wong Sik Cho

Check Also

邢雲鶴 Yun-Hoo Hsing

加國華僑, 自學中國書畫。 安省中國美術會耆老書畫班導師。 喜歡民族音樂,經常隨團演出。 Mr. Yun-Hoo Hsing is an overseas Chinesein Canada and he learns …